***  for English scroll below ***

Polsko-Francuski Dzień Offshore 

Już 13. września w Gdańsku będzie miało miejsce wyjątkowe dla branży morskiej energetyki wiatrowej wydarzenie – “Polsko-Francuski Dzień Offshore”. Organizatorem spotkania jest EDF Renewables,  jedna z największych firm na świecie w zakresie inwestycji w odnawialne źródła energii i morska energetykę wiatrową, planująca inwestycje offshore w polskiej części Bałtyku.

Wsparcie dla organizacji wydarzenia zapewniła Pomorska Platforma Offshore, a honorowy patronat nad wydarzeniem zgodził się objąć Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce, Jego Ekscelencja, Pan Frédéric Billet. „Polsko-Francuski Dzień Offshore” będzie okazją do zapoznania się z francuskimi doświadczeniami i kluczowymi czynnikami sukcesu w budowie morskich farm wiatrowych oraz całego sektora offshore we Francji ze szczególnym uwzględnieniem włączania lokalnych firm do łańcucha dostaw. 

EDF Renewables zaprasza do dialogu 

Podczas wydarzenia EDF Renewables przedstawi swoje podejście do realizacji projektów offshore,  które zakłada kluczową lokalnego łańcucha dostaw w powodzenie inwestycji offshore.

Przedstawiciele francuskiej spółki chcą już teraz zaprosić polskie podmioty do dialogu, usłyszeć ich pytania dot. zasad udziału w projektach morskiej energetyki wiatrowej, a także podzielić się doświadczeniami swoimi oraz swoich partnerów z innych rynków, w szczególności francuskiego, w prezentacjach i bezpośrednich rozmowach z polskimi firmami.

Oprócz EDF Renewables, w Gdańsku będziemy mogli spotkać i nawiązać relacje z reprezentantami instytucji takich firm jak m.in. Chantier de l’Atlantique i GE.

Wyjątkowym aspektem spotkania będzie też szansa bezpośrednich spotkań B2B w Gdańsku z przedstawicielami działu Zamówień (Procurement) EDF Renewables, dla podmiotów zainteresowanych współpracą z EDFR – także przy bieżących projektach inwestora. Kilka tygodni przed wydarzeniem uruchomiony zostanie formularz rejestracyjny na takie spotkania – liczba tych spotkań jest ograniczona, zachęcamy więc do zasygnalizowania nam chęcie uczestnictwa w takim spotkaniu. 

Rola instytucji publicznych i publiczno-prywatnych w budowie sektora offshore

W Gdańsku będzie także możliwość zapoznania się z doświadczeniami francuskich władz lokalnych Saint-Nazaire, gdzie w czerwcu tego roku rozpoczęto komercyjne funkcjonowanie pierwszej wielkoskalowej morskiej farmy wiatrowej we Francji o mocy 480 MW oraz klastra morskiego „Neopolia” wspierającego rozwój local content we francuskim offshore. Instytucje te opowiedzą o wyzwaniach i na poziomie biznesu, administracji państwowej, społeczeństwa oraz środowiska, które towarzyszą projektom offshore – i jak sobie z tymi wyzwaniami radzą we Francji.

W pierwszej części dnia odbędzie się także spotkanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku, podczas którego goście wydarzenia będą mogli uczestniczyć w prezentacji dotyczącej m.in. działalności Komisji Europejskiej w zakresie energetyki wiatrowej. 

Miejsce i Forma wydarzenia 

Francusko-Polski Dzień Offshore będzie miał miejsce 13 września 2022 r. w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER przy ul. Lęborskiej 3b w Gdańsku. Szczegółową agendą podzielimy się z Państwem już wkrótce.

BalticWind.EU obejmie wydarzenie patronatem medialnym. 

Prosimy o rejestrację swojego udziału w wydarzeniu osobiście lub online – na tej podstawie będziemy informować Państwa o szczegółach. 

O EDF Renewables

EDFR to francuski inwestor działający w skali globalnej w branży odnawialnych źródeł energii, który planuje kolejny krok na polskim rynku poprzez zaangażowanie się w rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Tylko w tym roku inwestor wystąpił w Polsce o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych w 10 z 11 dostępnych obszarów pod budowę morskich farm wiatrowych w ramach tzw. drugiej fazy programu offshore w Polsce.

=======================================================================================================================================

Polish-French Offshore Day

A unique event for the offshore wind energy industry – the “Polish-French Offshore Day” – will take place in Gdansk on September 13. The organizer of the meeting is EDF Renewables, one of the largest companies in the world in terms of investments in renewable energy sources and offshore wind energy, planning offshore investments in the Polish part of the Baltic Sea.
Support for the organization of the event was provided by the Pomeranian Offshore Platform, and the honorary patronage of the event was agreed to be assumed by the Ambassador of the French Republic to Poland, His Excellency, Mr. Frédéric Billet. “The Polish-French Offshore Day” will provide an opportunity to learn about the French experience and key success factors in the construction of offshore wind farms and the entire offshore sector in France, with a particular focus on integrating local companies into the supply chain.

EDF Renewables invites to dialogue

During the event, EDF Renewables will present its approach to the implementation of offshore projects, which involves the key local supply chain in the success of offshore investments.
Representatives of the French company already want to invite Polish entities to a dialogue, hear their questions about the rules of participation in offshore wind projects, and share their experiences and those of their partners from other markets, particularly the French market, in presentations and direct talks with Polish companies.
In addition to EDF Renewables, in Gdansk we will be able to meet and establish relationships with institutional representatives of such companies as Chantier de l’Atlantique and GE, among others.
A unique aspect of the meeting will also be the opportunity for direct B2B meetings in Gdansk with representatives of the Procurement department of EDF Renewables, for entities interested in cooperation with EDFR – also on the investor’s current projects. A few weeks before the event, a registration form for such meetings will be launched – the number of such meetings is limited, so we encourage you to signal us your desire to participate in such a meeting.

The role of public and public-private institutions in building the offshore sector

In Gdansk there will also be an opportunity to learn about the experience of the French local authorities of Saint-Nazaire, where the first large-scale offshore wind farm in France with a capacity of 480 MW started commercial operation in June this year, and the “Neopolia” offshore cluster supporting the development of local content in the French offshore. These institutions will talk about the challenges and at the level of business, government, society and the environment that accompany offshore projects – and how they are dealing with these challenges in France.
The first part of the day will also include a meeting of the Pomeranian Platform for the Development of Offshore Wind Energy in the Baltic, during which guests of the event will be able to attend a presentation on, among other things, the European Commission’s activities in the field of wind energy.

Place and Form of the Event

The French-Polish Offshore Day will take place on September 13, 2022 at the STARTER Gdansk Business Incubator at 3b Lęborska Street in Gdansk. We will share the detailed agenda with you soon.
BalticWind.EU will cover the event with media patronage.
Please register your participation in the event in person or online – based on that we will inform you about the details.

About EDF Renewables
EDFR is a French investor operating globally in the renewable energy industry, which is planning its next step in the Polish market by getting involved in offshore wind development. This year alone, the investor has applied for location permits in Poland in 10 of the 11 available areas for the construction of offshore wind farms under the so-called second phase of the offshore program in Poland.

Rejestracja na miejscu / Registration on-site

Rejestracja na uczestnictwo online / Registration for online participation


    Wyrażam zgodę na dodanie do bazy dostawców / I consent to my name being added to the supplier database.
      Wyrażam zgodę na dodanie do bazy dostawców / I consent to my name being added to the supplier database.