Operatorzy systemów przesyłowych – łotewski AS Augstsprieguma tīkls (AST) i estoński Elering AS, w ramach projektu ELWIND, wraz z estońskim konsultantem Skepast & Puhkim OÜ przeprowadzą dogłębne studium możliwych korytarzy dla linii lądowych w kierunku planowanych lokalizacji morskich parków wiatrowych, które zostały zidentyfikowane w łotewskich i estońskich morskich planach zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze studium przewiduje zbadanie wszystkich możliwych korytarzy lądowej linii w kierunku obszarów morskich oznaczonych w morskim planie przestrzennym, na których mogłyby być zlokalizowane farmy wiatrowe, z punktów przyłączenia do systemu przesyłowego energii elektrycznej na Łotwie i w Estonii, dlatego też studium to posłuży jako podstawa do planowania innych potencjalnych połączeń farm wiatrowych, a nie tylko do celów planowania i realizacji projektu ELWIND.

W celu ułatwienia realizacji projektu ELWIND do roku 2030, łotewscy i estońscy operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej AST i Elering, jako odpowiedzialni za rozwój i eksploatację sieci przesyłowej energii elektrycznej, w dniu 28 kwietnia 2021 r. podpisali umowę o współpracy (Umowa o współpracy w fazie badań wstępnych ELWIND) w celu przeprowadzenia dalszych badań, w tym bardziej szczegółowego badania wariantów trasy (Studium Right-of-Way). Na podstawie wyników zamówienia publicznego ogłoszonego w dniu 2 lipca 2021 roku, na badacza wybrano konsultanta Skepast & Puhkim OÜ z ceną kontraktową 67.800 EUR.

Na podstawie morskiego planu przestrzennego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego, zatwierdzonego przez Gabinet Ministrów Republiki Łotewskiej i podpisanego 14 maja 2019 r., zidentyfikowano możliwe lokalizacje dla rozwoju morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i w Zatoce Ryskiej. Zgodnie z “Łotewskim Narodowym Planem Energetycznym i Klimatycznym na lata 2021-2030” opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki 18 września 2020 roku przez Ministerstwo Gospodarki Łotwy i Ministerstwo Gospodarki Estonii pierwsze kroki w kierunku rozwoju projektu morskiej farmy wiatrowej o nazwie ELWIND zostały przedstawione we wspólnym Memorandum of Understanding, podpisanym przez obie strony w celu wspólnej realizacji estońsko-łotewskiego projektu morskiej farmy wiatrowej.

AST i Elering są odpowiedzialne za aktywa i eksploatację infrastruktury przesyłowej, jak również za przyłączenie parków wiatrowych na morzu do lądowej sieci przesyłowej. Podpisana umowa pomoże w przeprowadzeniu wspólnych badań. Biorąc pod uwagę, że w projekt ELWIND zaangażowane są dwa kraje, projekt ten może pretendować do statusu projektu o znaczeniu regionalnym i otrzymać fundusze unijne z funduszy struktury CEF RESS (The Connecting Europe Facility of renewable energy). Zasady i wymogi dotyczące alokacji funduszy strukturalnych będą znane po 2022 roku.

Źródło: AST