Podczas realizacji oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) farm wiatrowych planowanych na litewskim obszarze morskim, szczególna uwaga zostanie zwrócona na monitorowanie migracji ptaków, które musi obejmować dwa sezony – od lata do zimy – informuje litewski resort energii.

Ten warunek jest przewidziany w umowie podpisanej przez Ministerstwo Energii Litwy z Instytutem Badań i Planowania Morskiego. Instytut, który wygrał międzynarodowy przetarg, będzie musiał przeprowadzić tę ocenę w ciągu najbliższych dwóch lat.

– Jest to jedna z najważniejszych prac przygotowawczych Ministerstwa Energii w procesie planowania przyszłej morskiej farmy wiatrowej. Zwrócimy dużą uwagę na to, aby studium oceny oddziaływania na środowisko w pełni pokazało potencjalny wpływ farm wiatrowych na środowisko naturalne, tak abyśmy mogli dostosować i zaprojektować rozwiązania, które w pełni zminimalizują te oddziaływanie – powiedziała Daiva Garbaliauskaitė, wiceminister energii.

Morska farma wiatrowa jest jednym z projektów Litwy w zakresie niezależności energetycznej, który pozwoli na wyprodukowanie prawie 3 TWh energii elektrycznej rocznie, czyli 25 procent obecnego zapotrzebowania Litwy na energię elektryczną. Instalacja o mocy 700 MW zostanie uruchomiona w latach 2028-2030. Resort podkreśla, że będzie to wymagało przygotowania specjalnego planu dla obszaru morskiego Litwy w celu rozwoju zasobów OZE, pomiarów prędkości wiatru i innych parametrów oraz badań dna morskiego.

W ramach oceny oddziaływania na środowisko przeanalizowane zostaną potencjalne bezpośrednie i pośrednie skutki wpływu farm wiatrowych dla środowisko i zdrowie publiczne, rozwiązania alternatywne oraz środki łagodzące. Ocenione zostaną także różne warianty morskich farm wiatrowych na obszarze objętym planowaniem, w tym ich budowa, eksploatacja i likwidacja.

Morska farma wiatrowa na Litwie o mocy 700 MW będzie najprawdopodobniej składać się z 43-87 morskich farm wiatrowych. Ich moc będzie wynosić od 8 MW do 16 MW, a wysokość od 140 m do 300 m.