Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwszą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI). Wybrane projekty pomogą osiągnąć ambitne cele energetyczne i klimatyczne Europejskiego Zielonego Ładu.

166 projektów znajdujących się na liście skorzysta z usprawnionego wydawania pozwoleń i wsparcia regulacyjnego oraz kwalifikuje się do finansowania unijnego z instrumentu “Łącząc Europę” (CEF). Aby nowe projekty mogły ubiegać się o finansowanie UE, Komisja ogłosi pierwsze zaproszenie do składania wniosków o wydanie PCI i PMI przed drugą połową kwietnia 2024 r., z terminem do końca października 2024 r.

Po wejściu w życie lista ta zastąpi 5. listę PCI, koncentrując się na infrastrukturze energetycznej niezbędnej do stworzenia neutralnego dla klimatu systemu energetycznego w przyszłości. Nowa lista obejmuje projekty łączące sieci energetyczne krajów UE oraz, po raz pierwszy, projekty będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI) z krajami spoza UE.

Spośród 166 wybranych projektów PCI i PMI:

  • ponad połowa (85) to projekty związane z energią elektryczną, morską i inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi, przy czym oczekuje się, że wiele z nich zostanie oddanych do użytku w latach 2027-2030.
  • po raz pierwszy uwzględniono projekty dotyczące wodoru i elektrolizerów (65), które odegrają ważną rolę w umożliwieniu integracji systemu energetycznego i dekarbonizacji przemysłu UE.
  • lista obejmuje również 14 projektów sieci CO2 zgodnie z naszymi celami stworzenia rynku wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Projekty te umożliwią krajom UE osiągnięcie celu zainstalowania 111 GW morskiej energii odnawialnej do 2030 r. i ponad 300 GW do 2050 r., a także szybką elektryfikację, jak podkreślono w zmienionym rozporządzeniu TEN-E, i pomogą podwoić produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Szybkie wdrożenie 85 projektów dotyczących przesyłu energii elektrycznej, magazynowania i inteligentnych sieci transgranicznych jest wspierane przez europejski plan działania w zakresie sieci, który określa sposoby usuwania wąskich gardeł i wdrażania sieci na potrzeby transformacji energetycznej w szybszy i bardziej wydajny sposób.

Komisja będzie ściśle współpracować z krajami UE, promotorami projektów, organami regulacyjnymi i szerszą społecznością zainteresowanych stron, aby pomóc w szybkiej realizacji tych kluczowych projektów zgodnie z silniejszymi środkami planu działania w zakresie sieci.

Źródło: Komisja Europejska