Rewidowana dyrektywa ma przyspieszyć procedury wydawania pozwoleń na budowę elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym morskich turbin wiatrowych.

Najważniejsze zmiany przegłosowane przez posłów Parlamentu Europejskiego w środę 14 grudnia br:

  • obszar odnawialnych źródeł energii (eng. renewables go-to area) – w art. 2 dyrektywy RED II dodano nową definicję, a także zobowiązanie państw członkowskich do przyjęcia planu lub planów wyznaczających obszary OZE, czyli szczególnie odpowiednie dla instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
  • nadrzędny interes publiczny – pojęcie to zostało wprowadzone w nowym art. 16d dyrektywy RED II w celu zapewnienia sprawnego procesu wydawania pozwoleń dla instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ich przyłączenia do sieci, samej powiązanej sieci lub aktywów magazynowania energii;
  • zobowiązanie państw członkowskich do określenia obszarów lądowych i morskich niezbędnych do instalacji produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu wypełnienia ich krajowych wkładów w realizację celu dotyczącego energii odnawialnej na rok 2030;

W poprawkach do propozycji Komisji Europejskiej posłowie Parlamentu Europejskiego skrócili maksymalny okres zatwierdzania nowych instalacji z dwunastu do dziewięciu miesięcy, jeśli będą one zlokalizowane na tzw. ,,obszarach przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii” (eng. renewables acceleration areas). Będą one wyznaczane przez poszczególne kraje członkowskie w zależności od tego, czy są one w stanie zainstalować odnawialne źródła energii w szybszym tempie. Jeśli właściwy organ nie odpowie w terminie, pozwolenie lub wniosek uznaje się za zatwierdzone – zgodnie z tzw. zasadą “pozytywnej ciszy”. Jak twierdzą członkowie PE: poza takimi obszarami proces ten nie powinien przekraczać 18 miesięcy, a nie dwóch lat, jak pierwotnie proponowano. W przypadku modernizacji istniejących elektrowni odnawialnych, europosłowie chcą, aby proces przyznawania pozwoleń nie przekraczał sześciu miesięcy.

W komentarzu po głosowaniu, Morten Helveg Petersen z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zauważył – To zielony kamień milowy w historii europejskiej energetyki. Mówimy o tym, że procedury wydawania pozwoleń w niektórych przypadkach zostaną skrócone do jednego roku, a wszyscy wiemy, jaki to będzie miało wpływ na deweloperów, którzy mają w planach projekty morskie. Według mnie o to właśnie chodziło i jestem winien podziękowania takim interesariuszom jak BalticWind, którzy przez ostatnie lata wspierali walkę o szybsze wydawanie pozwoleń. Główna przeszkoda na drodze do zielonej transformacji została usunięta, a my wszyscy możemy cieszyć się, że projekty odnawialnych źródeł energii nie utkną już na biurkach administracji.

EP Plenary session - Renewable Energy, Energy Performance of Buildings and Energy Efficiency Directives: amendments (REPowerEU)

Morten Helveg PETERSEN, Członek Parlamentu Europejskiego; Źródło: Parlament Europejski

Ustalając zasady dla wyznaczonych obszarach przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii, kraje UE muszą unikać lub, jeśli nie jest to możliwe, znacznie ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko, jakie może wystąpić w przypadku takich obszarów. Wyłączone zostaną obszary Natura 2000, parki i rezerwaty przyrody, a także zidentyfikowane szlaki migracyjne ptaków i ssaków morskich, z wyjątkiem powierzchni sztucznych i zabudowanych, takich jak dachy, parkingi czy infrastruktura transportowa. Europosłowie dodali również zapisy zapewniające udział społeczeństwa przed wyborem obszaru pod instalację elektrowni oraz przed wyznaczeniem obszarów odnawialnych.

Źródło: Parlament Europejski