Przywódcy krajów bałtyckich muszą aktywniej współpracować na szczeblu politycznym, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom sektora energetyki wiatrowej i stworzyć produkt energetyczny nadający się na eksport. Takie wnioski płyną z konferencji “WindWorks. Connecting Industries”, która 25 kwietnia w Rydze, zgromadziła ponad 400 lokalnych i międzynarodowych ekspertów i stron zainteresowanych. BalticWind.EU był partnerem medialnym konferencji.

“Dla nas, krajów bałtyckich, niezwykle ważne jest wspólne planowanie rozwoju sektora energetycznego, ponieważ tylko w ten sposób możemy zwiększyć konkurencyjność regionu i sprawić, że koszty budowy nowej infrastruktury będą bardziej efektywne. Praca z energią odnawialną to ciągły proces uczenia się, więc możliwość dyskusji i wspólnego znajdowania rozwiązań jest bardzo korzystna dla całej branży” – mówi Toms Nāburgs, szef Łotewskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Decydenci we wszystkich trzech krajach bałtyckich uznali, że rozwój sektora energetyki wiatrowej jest ważnym priorytetem. Chociaż każdy z krajów bałtyckich znajduje się w innej sytuacji pod względem wdrażania energii odnawialnej, istnieją wspólne wyzwania, które można rozwiązać znacznie skuteczniej, współpracując ze sobą. Estonia i Litwa obecnie strategicznie koncentrują się na rozwoju morskich farm wiatrowych, jako że rozwój energetyki wiatrowej na lądzie jest już bardzo zaawansowany. Strategicznym priorytetem Łotwy jest obecnie wejście na właściwe tory i rozpoczęcie pomyślnej realizacji projektów lądowych, przy jednoczesnym dalszym rozwiązywaniu kwestii związanych z ELWIND, aby posunąć projekt do przodu.

Przepustowość sieci przesyłowej jest wyzwaniem w całej Europie, dlatego konferencja zgromadziła szefów operatorów systemów przesyłowych z krajów bałtyckich, Niemiec i krajów skandynawskich w celu omówienia dostępności sieci, rozbudowy, kosztów, koordynacji wzajemnych planów i innych powiązanych tematów. Obejmowało to dyskusje na temat Baltic WindConnector, połączenia międzysystemowego przesyłu energii elektrycznej między krajami bałtyckimi a Niemcami, które jest obecnie we wczesnej fazie planowania, ale byłoby ważnym ogniwem w łańcuchu rozwoju eksportu zielonej energii do krajów Europy Zachodniej. Eksperci zgodzili się, że istnieje szereg przeszkód, które ograniczają planowanie rozwoju sieci wysokiej jakości i połączeń międzysystemowych, w tym niejasne modele finansowania.

“Energia elektryczna odgrywa dziś kluczową rolę, a jej zużycie rośnie z każdym rokiem. Pozytywnym sygnałem jest w szczególności wzrost zużycia energii odnawialnej – jej rozwój jest priorytetem dla przyszłości sektora. Region bałtycki ma duże perspektywy przejścia na odnawialne źródła energii, wykorzystujące energię wiatrową i słoneczną. Dowodem na to są projekty energii odnawialnej realizowane przez Ignitis Renewables na Litwie i w Polsce, a także aktywne postępy w bieżących projektach mających na celu rozszerzenie portfela energii odnawialnej w całym regionie. Cieszę się, że podczas konferencji Windworks. Connecting Industries eksperci z różnych sektorów zgodzili się co do przyszłych priorytetów rozwoju energii odnawialnej i promowania ogólnej niezależności energetycznej regionu” – powiedział Thierry Aelens, dyrektor generalny Ignitis Renewables, międzynarodowej firmy zajmującej się energią odnawialną.

Rozwiązania w zakresie magazynowania energii, w tym wodoru, są ważnym aspektem rozwoju sektora energetyki wiatrowej i wymagają jasnych ram regulacyjnych. Łotwa wciąż pozostaje w tyle, jeśli chodzi o promowanie technologii magazynowania w kraju i nie ma rządowych zachęt do wprowadzania technologii akumulatorowych, co ma miejsce na Litwie, gdzie magazynowanie jest postrzegane jako priorytet dla pomyślnego rozwoju energetyki wiatrowej.

Podczas konferencji, Van Oord, firma zajmująca się kontraktami morskimi, ogłosiła zawarcie umowy o współpracy z Euroports, międzynarodowym operatorem portowym, oraz Smulders, firmą zajmującą się konstrukcjami stalowymi, w celu utworzenia konsorcjum mającego na celu stworzenie centrum morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim w porcie Liepaja. Przyczyni się to do transformacji sektora energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego.

Obejrzyj konferencję on-line:

Scena 1:

Scena 2:

Źródło: Vēja enerģijas asociācija