Komisja Europejska (KE) przyjęła pakiet wniosków legislacyjnych określających narzędzia prawne służące osiągnięciu europejskich celów w zakresie klimatu, które będą promować bardziej ekologiczne rozwiązania, zrównoważony rozwój i niezależność energetyczną. Główne zmiany obejmują poprawę prawodawstwa w celu promowania szerszego wykorzystania energii odnawialnej, dopracowany i bardziej rygorystyczny system przydziału uprawnień do emisji oraz elektryfikację całego systemu energetycznego. Łotewskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej uważa, że plany KE wymagają aktywnego stanowiska krajowego w celu wdrożenia zmian legislacyjnych.

Pakiet wniosków UE “Fit for 55” dostosuje politykę klimatyczną, energetyczną, użytkowania gruntów, transportową i podatkową do redukcji emisji gazów cieplarnianych netto.

Ponieważ produkcja i wykorzystanie energii odpowiadają za 75% emisji w UE, dyrektywa w sprawie energii odnawialnej ustanawia wyższy cel dla energii ze źródeł odnawialnych, podnosząc go z 32% do 40%. Taki wzrost wymagałby od UE zainstalowania co najmniej 30 GW energii wiatrowej rocznie, aby zwiększyć jej moc z obecnych 180 GW do 451 GW do roku 2030.

Rewizja Dyrektywy UE w sprawie energii odnawialnej znacząco poprawia ramy prawne dla korporacyjnych umów o zakup energii (PPA). Państwa członkowskie musiałyby wydawać gwarancje pochodzenia (GO) dla całej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, niezależnie od tego, czy producentowi przyznano wsparcie w ramach aukcji rządowych. Poprawi to identyfikację energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Aby dodatkowo zachęcić do elektryfikacji, pakiet obejmuje orientacyjne roczne cele w zakresie energii odnawialnej dla przemysłu; udział energii odnawialnej w przemyśle powinien wzrastać o 1,1 % rocznie.

W zmienionej dyrektywie w sprawie podatku energetycznego określono nowe zasady opodatkowania energii elektrycznej i produktów energetycznych wykorzystywanych w transporcie i ogrzewaniu. Znosi ono subsydia dla paliw kopalnych i zawiera pomocne przepisy zmniejszające ryzyko podwójnego opodatkowania magazynowania energii elektrycznej. W dyrektywie proponuje się również, aby krajowe systemy podatkowe klasyfikowały paliwa według ich zawartości energii i wpływu na środowisko, tak aby paliwa powodujące największe zanieczyszczenie były opodatkowane w największym stopniu. Nowa dyrektywa w sprawie podatku energetycznego będzie wymagała jednogłośnego poparcia rządów krajowych

“Propozycje KE są bardzo cenne i dają jasne wskazówki dla państw członkowskich, jak krok po kroku wdrażać Zielony Ład i zmierzać w kierunku bardziej ekologicznej gospodarki. Również Łotwa będzie musiała opracować i dostosować ramy regulacyjne, aby osiągnąć cele zawarte w europejskim prawie klimatycznym. Oznacza to, że należy stworzyć bardziej sprzyjające środowisko dla wdrażania odnawialnych źródeł energii. Jesteśmy w dobrej pozycji do wdrożenia tych propozycji, ponieważ energia wiatrowa jest doskonałym zasobem, który można wykorzystać do osiągnięcia tego celu. Jest to obecnie najtańszy i najbardziej przyjazny dla środowiska sposób wytwarzania energii elektrycznej, a Łotwa posiada duży niewykorzystany potencjał w sektorze energii wiatrowej. Łotwa jest na drodze do neutralności klimatycznej, dlatego też energia elektryczna wytwarzana z wiatru i słońca oraz elektryfikacja końcowego zużycia energii są najważniejszymi elementami na tej drodze” – mówi Andris Vanags, szef Łotewskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej.

Energia wiatrowa zapewniłaby Łotwie tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska wytwarzanie energii elektrycznej. W celu zwiększenia mocy energii wiatrowej konieczny jest rozwój nowoczesnych, wielkoskalowych farm wiatrowych. Jedną z alternatyw jest ich instalacja na morzu, ale należy pamiętać, że morska energia wiatrowa jest nadal około dwa razy droższa, co w konsekwencji doprowadzi do wyższych rachunków za energię elektryczną dla konsumentów końcowych. Inną alternatywą jest budowa farm wiatrowych w lasach. Również w takim przypadku najpierw przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko w celu znalezienia najbardziej odpowiednich obszarów i lokalizacji.

“Ważne jest, aby kontynuować dialog z ludźmi, ale równie ważny jest kompromis w sprawie rozwiązań, jeśli Łotwa ma osiągnąć swoje cele w zakresie energii odnawialnej. Zawsze byliśmy i nadal będziemy aktywnym komunikatorem i łącznikiem pomiędzy przemysłem a obywatelami, ponieważ kwestie energetyczne nigdy nie były łatwe. Zgromadziliśmy wiedzę i doświadczenie, aby móc znaleźć różne rozwiązania i alternatywy dla konkretnych sytuacji i potrzeb. Sądzimy, że propozycje przyjęte przez Komisję Europejską są wyrazem poparcia dla szybkiego przejścia na odnawialne źródła energii, a także będą stymulować niezbędne zmiany w ustawodawstwie krajowym” – mówi A. Vanags.

Źródło: Łotewskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej