W przyjętym we wtorek raporcie europosłowie przedstawili zalecenia dotyczące przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. W sprawozdaniu przegłosowanym w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w odpowiedzi na komunikat Komisji Europejskiej podkreśla się, że osiągnięcie celów na lata 2030 i 2050 wymaga przyspieszenia wdrażania morskiej energii odnawialnej, ale aby uwolnić jej potencjał, konieczne jest bardziej zrównoważone zarządzanie przestrzenią morską i wybrzeżami.

Posłowie twierdzą, że gospodarka o zerowej emisji netto wymaga wprowadzenia energii odnawialnej na bezprecedensową skalę i podkreślają pilną potrzebę poprawy i rozbudowy istniejącej infrastruktury. Twierdzą, że wiele państw członkowskich pozostaje w tyle, jeśli chodzi o niezbędne przejście na odnawialne źródła energii.

Posłowie podkreślają znaczenie skrócenia procedur i wzywają państwa członkowskie do ustanowienia przejrzystego procesu i rozważenia wprowadzenia limitów czasowych na wydawanie zezwoleń tam, gdzie jest to konieczne.

Podkreślają także, że UE jest liderem technologicznym w sektorze produkcji OZE i może oczekiwać znaczącego bodźca gospodarczego poprzez wspieranie rozwoju produkcji czystej energii. Ich zdaniem fundusz naprawczy NextGenerationEU stanowi wyjątkową okazję do zmobilizowania kapitału oprócz inwestycji prywatnych.

Budowanie konsensusu wokół projektów morskiej energetyki wiatrowej

Posłowie twierdzą, że morskie farmy wiatrowe mogą przynieść korzyści morskiej bioróżnorodności, jeśli zostaną zaprojektowane i zbudowane w sposób zrównoważony. Wzywają one do zapewnienia współistnienia morskich farm wiatrowych z istniejącą działalnością na morzu, taką jak rybołówstwo i transport morski. Podkreślają potrzebę zwiększenia akceptacji społecznej dla morskiej energetyki wiatrowej oraz zwiększenia zaufania obywateli do zdolności energii odnawialnej do osiągnięcia niezależności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw.

W całym cyklu rozwoju morskich farm kluczowe jest projektowanie, rozwijanie i wdrażanie OZE na morzu w sposób cyrkularny i odnawialny, ponieważ potrzebne są znaczne ilości metali i minerałów – twierdzą posłowie. Wzywają one do wprowadzenia w całej UE zakazu składowania wycofanych z użytku łopat turbin wiatrowych do 2025 roku.

-Strategia dotycząca morskiej energii odnawialnej jest kluczowa dla zielonej transformacji, w której czas jest najważniejszy. Potrzebujemy dużo zielonej energii elektrycznej, aby zrealizować nasze cele klimatyczne, a strategia dotycząca morskiej energii odnawialnej jest w tym względzie absolutnie niezbędna – powiedział eurodeputwany Morten Petersen (Renew, DK).

– Sprawozdanie zostało przyjęte zdecydowaną większością głosów, co świadczy o tym, że wszyscy rozumiemy, jak pilna jest ta sprawa. Dzięki głosowaniu w komisji stawiamy morską energetykę odnawialną w połowie, na pierwszym miejscu i w centrum walki ze zmianami klimatu. Musimy wprowadzić ograniczenia czasowe i usunąć wiele barier, które wciąż stoją na drodze do szybkiej i udanej integracji odnawialnych źródeł energii w Europie – dodał.

Sprawozdanie zostało przyjęte w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 57 głosami za, przy 10 głosach przeciw i 7 wstrzymujących się. Zostanie ono poddane pod głosowanie w pełnym składzie Izby 17 stycznia 2022 roku.

Według Komisji Europejskiej, cele produkcji energii z OZE we wszystkich basenach morskich UE to co najmniej 60 GW do 2030 roku i 340 GW do 2050 roku. Posłowie podkreślają, że koszt morskiej energetyki wiatrowej spadł dramatycznie w ciągu ostatnich dwóch dekad (spadek o 48% w latach 2010-2020) i jest obecnie jednym z najbardziej konkurencyjnych cenowo źródeł energii. Jednak bez stopniowego wycofywania paliw kopalnych i dotacji do nich realizacja celów w zakresie energii odnawialnej i ograniczenia globalnego ocieplenia do mniej niż 1,5°C do końca wieku będzie niemożliwa.

Parlament Europejski