GORIO jest jednym z projektów wybranych i wspieranych przez CEF Energy w ramach zaproszenia do badań przygotowawczych dla transgranicznych projektów w zakresie energii odnawialnej (CB RES) uruchomionych w 2021 roku.

Wspierany kwotą 99 000 EUR, GORIO jest prowadzony i koordynowany przez Eesti Energi, estońską spółkę akcyjną z branży energetycznej.

Projekt ma na celu rozwój, budowę i obsługę (wraz z partnerami) do 2 GW transgranicznych morskich farm wiatrowych w rejonie Zatoki Ryskiej, zlokalizowanych na wodach estońskich i łotewskich.

Dofinansowanie UE pozwoli beneficjentowi na przeprowadzenie badania, które wesprze trwającą ocenę oddziaływania na środowisko danymi technicznymi dotyczącymi turbin, fundamentów, linii kablowych przyłączeniowych, metodologii budowy i innych niezbędnych danych. Co więcej, badanie zaktualizuje szacunki kosztów, a także szacunki wydatków operacyjnych farmy wiatrowej.

Projekt będzie realizowany w dwóch fazach:

Obecnie w Estonii trwają prace nad koncepcyjnym studium inżynieryjnym (Pre-FEED) i uzyskaniem pozwolenia na budowę 1 GW dzięki finansowaniu z CEF. Estońska część zabezpieczyła wyłączną licencję badawczą dla estońskiej lokalizacji o powierzchni 183 km2 w związku z rozpoczęciem procesu licencyjnego.

Badanie pre-FEED po stronie estońskiej wesprze trwającą ocenę oddziaływania na środowisko (EIA) danymi technicznymi dotyczącymi turbin, fundamentów, linii kablowych łączących, metodologii budowy i innych niezbędnych danych. Co więcej, badanie pre-FEED zaktualizuje szacunki kosztów, jak również szacunki wydatków operacyjnych farmy wiatrowej.

Zakres badania pre-FEED obejmuje:

  • Podstawowa ocena warunków na miejscu.
  • Badanie dostępnych technologii.
  • Projekt koncepcyjny podłączenia do sieci.
  • Oszacowanie kosztów dla wybranej koncepcji.
  • Zakres działań dla następnej fazy projektu inżynieryjnego (FEED).

Badanie Pre-FEED ma kluczowe znaczenie dla oceny finansowej wykonalności projektu hybrydowej morskiej farmy wiatrowej w Zatoce Ryskiej. W wyniku badania estoński promotor projektu określi ogólną koncepcję techniczną planowanej morskiej farmy wiatrowej, traktując ją jako podstawę do dalszych badań – takich jak koszty i korzyści.

Jeśli wynik badania będzie pozytywny i projekt zostanie ostatecznie zrealizowany, hybrydowe morskie farmy wiatrowe o mocy OZE do 2 GW, łączące Estonię i Łotwę, mogłyby rozpocząć komercyjną działalność do 2030 roku. Znacząco poprawi to bezpieczeństwo dostaw energii w obu krajach.

Żródło: European Commission