Komisja nadal analizuje rozporządzenie przyjęte przez Polskę 27 listopada 2021 r., ocenia w szczególności jego zgodność z art. 15 ust. 1 i art. 4 ust. 4 dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (REDII), jak również z art. 3 ust. 4 i art. 8 ust. 1 dyrektywy w sprawie energii elektrycznej.

Urzędnicy Komisji spotkali się z przedstawicielami władz polskich w styczniu 2022 r., aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przedmiotowego rozporządzenia oraz lepiej zrozumieć zasady wydawania pozwoleń na konstrukcje i urządzenia zlokalizowane na morzu oraz odpowiednie uzgodnienia sektorowe. W spotkaniach tych uczestniczyli dyrektorzy generalni ds. energii, ds. handlu, ds. polityki konkurencji oraz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Komisja jest obecnie na końcowym etapie swojej analizy, która obejmuje analizę porównawczą z programami wspierania morskiej energii wiatrowej w innych państwach członkowskich. Inny, wymagający uwzględnienia aspekt stanowi przyznane Polsce odstępstwo od ogólnego wymogu przyznawania pomocy w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji na pierwszym etapie programu wspierania morskiej energii wiatrowej (C(2021) 3436 final), które przestanie obowiązywać w 2025 r. Na dzień dzisiejszy Komisja nie jest zatem jeszcze w stanie przedstawić uwag na temat możliwych skutków, jakie przedmiotowe przepisy mogą wywierać na konkurencję między podmiotami inwestującymi w farmy wiatrowe oraz na tempo rozwoju takich projektów w Polsce i ich jakość.

Źródło: Komisja Europejska