W ramach znaczącego kroku w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju energii odnawialnej, Zgromadzenie Bałtyckie i Bałtycka Rada Ministrów zwołały niedawno konferencję zatytułowaną “Przyszłość energetyczna państw bałtyckich: Wspólne stawianie czoła regionalnym wyzwaniom” [‘Energy Future of the Baltic States: Addressing Regional Challenges Together’]. Wydarzenie to podkreśliło znaczenie współpracy regionalnej między krajami bałtyckimi w celu zwiększenia niezależności energetycznej i integracji odnawialnych źródeł energii.

Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę, kraje bałtyckie zintensyfikowały swoje wysiłki w sektorze energetycznym, szybko rozwijając plany dywersyfikacji dostaw energii. Kraje bałtyckie, które w przeszłości były podatne na rosyjskie naciski energetyczne, stają się coraz bardziej odporne na takie zagrożenia geopolityczne. Pomimo zakazu importu rosyjskiego gazu ziemnego i LNG oraz znacznego ograniczenia rzeczywistych dostaw gazu z Rosji z końca 2022 r., utrzymują się obawy dotyczące dalszego przepływu rosyjskiej energii do UE. W związku z tym kraje bałtyckie opowiadają się za jak najszybszym wycofaniem całego importu energii z Rosji.

Andrius Kupčinskas, szef delegacji Sejmu do Zgromadzenia Bałtyckiego i jego przewodniczący, podkreślił kluczową rolę infrastruktury transgranicznej i współpracy w polityce energetycznej regionu. Trwają wysiłki na rzecz poprawy kluczowych połączeń międzysystemowych gazu i energii elektrycznej w regionie Morza Bałtyckiego, mające na celu rozwiązanie istniejących wąskich gardeł przesyłowych i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

“Takie podejście dodatkowo zabezpiecza bezpieczeństwo energetyczne regionu i pozwala mu być lepiej przygotowanym na nieoczekiwane zdarzenia. Jednak pomimo znacznych postępów, wiele kwestii pozostaje do rozwiązania i utrzymuje się szereg wyzwań” – stwierdził Kupčinskas. Podkreślił konieczność pogłębienia współpracy regionalnej w celu wzmocnienia odporności infrastruktury energetycznej Morza Bałtyckiego.

Zdjęcie: Olga Posaškova, Kancelaria Sejmu

Zdjęcie: Olga Posaškova, Kancelaria Sejmu

Kluczowym tematem konferencji było przejście na odnawialne źródła energii jako odpowiedź na kryzys klimatyczny i transformację energetyczną. Przyszły system energetyczny będzie zintegrowany, obejmując wodór, lądową i morską energię wiatrową, fotowoltaikę, energię słoneczną, a nawet gaz ziemny i biometan, funkcjonujące w skoordynowany sposób.

Osiągnięto znaczące porozumienia dotyczące nowych połączeń międzysystemowych i produkcji energii odnawialnej. Kupčinskas podkreślił, że przyszłość niezależności energetycznej krajów bałtyckich zależy w dużej mierze od rozwoju odnawialnych źródeł energii, w szczególności projektów morskiej energetyki wiatrowej. Projekty te wymagają wzajemnych połączeń nie tylko między krajami bałtyckimi, ale także z krajami skandynawskimi i środkowoeuropejskimi. Obecnie wszystkie kraje bałtyckie zwiększają swoje możliwości w zakresie morskich i lądowych farm wiatrowych, wykorzystując znaczny potencjał Morza Bałtyckiego do napędzania transformacji energetycznej poprzez morską energetykę wiatrową.

“Ten wzrost aktywności jest zgodny ze zwiększonym naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne i cele w zakresie energii odnawialnej” – potwierdził Kupčinskas.

Konferencja zakończyła się silnym zaangażowaniem w rozwój projektów związanych z energią odnawialną, wspieraniem współpracy politycznej i przyspieszeniem wspólnych wysiłków na rzecz zapewnienia zrównoważonej i bezpiecznej przyszłości energetycznej dla regionu Morza Bałtyckiego. Nacisk na morską energetykę wiatrową stanowi kluczowy krok w strategii państw bałtyckich na rzecz osiągnięcia niezależności energetycznej i walki ze zmianami klimatu.

Źródło: Kancelaria Sejmu