Ministerstwo Energetyki Litwy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie elementów istotnych dla oceny oddziaływania na środowisko farm wiatrowych, które mają powstać na litewskiej części Morza Bałtyckiego.

Ministerstwo Energetyki zawarło umowę z instytutem “Pajūrio tyrimų ir planavimo institutu” na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowych o mocy do 700 MW. Wyniki oceny oddziaływania na środowisko są potrzebne do przygotowania przetargów na pozwolenia i wsparcie dla rozwoju farm wiatrowych na litewskim obszarze morskim.

Ministerstwo zaprasza w szczególności wytwórców energii wiatrowej, deweloperów elektrowni wiatrowych i wszystkie zainteresowane osoby do składania propozycji dotyczących parametrów techniczno-fizycznych elektrowni wiatrowych, które mają zostać wybrane do oceny oddziaływania na środowisko, jak również ewentualnych rozwiązań alternatywnych. Zebrane propozycje pomogą ocenić potrzeby i oczekiwania interesariuszy w zakresie oceny oddziaływania na środowisko morskich farm wiatrowych. Propozycje można zgłaszać do soboty 3 marca. Konsultacje online odbędą się 8 marca o godz. 10.00.

Resort przypomina, że 22 czerwca 2020 roku przyjęta została uchwała rządu Republiki Litewskiej, w której wskazano część terytorium morskiego Litwy, gdzie należy zorganizować przetarg na rozwój i eksploatację elektrowni wiatrowych o mocy do 700 MW.

– Planuje się, że pierwszy przetarg zostanie zorganizowany pod koniec 2023 roku, po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych działań i badań, po przygotowaniu szczegółowego planu rozwoju zasobów odnawialnych dla litewskiego obszaru morskiego, ocenie oddziaływania na środowisko farm wiatrowych, które mają powstać, pomiarach prędkości wiatru i innych parametrów, a także badaniach dna morskiego – wskazuje resort

Przygotowany i koordynowany program OOŚ przewiduje, że na terenie planowanej farmy wiatrowej mogą znajdować się farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej od 8 MW do 16 MW, o wysokości odpowiednio od 140 m do 300 m, a liczba farm wiatrowych może wynosić od 87 do 43, w zależności od wybranej mocy.

Aby nie ograniczać optymalnego rozmieszczenia farm wiatrowych na obszarze zatwierdzonym uchwałą rządu, w programie OOŚ przewidziano, że model farmy wiatrowej, który zostanie wykorzystany w OOŚ, lokalizacja farm wiatrowych oraz ich liczba zostaną określone po przeprowadzeniu szczegółowych pomiarów siły wiatru, które są przewidziane na lata 2022-2023.