W wykazie prac legislacyjnych polskiego rządu pojawiła się zapowiedź projektu nowelizacji ustawy o obszarach morskich Polski i administracji morskiej. Projekt zakłada uregulowanie sytuacji wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp i konstrukcji na polskich obszarach morskich.

Polskie ministerstwo infrastruktury jest autorem projektu ustawy (nr UD361), która ma wprowadzić ważne przepisy dla sektora m.in. morskiej energetyki wiatrowej. Jak czytamy w opisie do projektu, planowane zmiany dotyczą głównie rozdziału 4 w dziale II ustawy o obszarach morskich („Sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia oraz kable lub rurociągi”).

W związku z wejściem w życie w lutym 2021 roku ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (polska ustawa offshore wind) oraz zauważalnym w ciągu ostatnich lat ogromnym wzrostem zainteresowania przedsiębiorców morską energetyką wiatrową w Polsce,  administracja morska dostrzegła pewne braki regulacyjne. Zauważono także problemy z interpretacją przepisów. Ponadto dostrzeżono brak precyzji niektórych przepisów procedury uzyskiwania pozwoleń lub uzgodnień, nadmierne obciążenia dla wnioskodawców w przypadku realizacji drobnych, nieskomplikowanych inwestycji, a także brak możliwości wydawania przez administrację morską decyzji nakazujących usunięcie nielegalnie wzniesionych i wykorzystywanych konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz ułożonych i utrzymywanych kabli i rurociągów – czytamy na stronie rządu.

Projekt nowej ustawy reguluje sytuację wystąpienia remisu w postępowaniach rozstrzygających dla wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich.

Ponadto liczne drobne zmiany art. 27a, 27b i 27e ustawy o obszarach morskich mają przede wszystkim na celu uproszczenie procedury wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń.

Efektem wprowadzanych zmian będzie bardziej skuteczne i pewne wyłanianie podmiotów w postępowaniach rozstrzygających, zapewnienie, że morskie badania naukowe będą prowadzone wyłącznie w celach pokojowych. Ponadto będzie to uproszczenie i przyspieszenie procedur zarówno dla inwestorów, jak i dla organów administracji morskiej, zapewnienie aktualności wykazu umów międzynarodowych w ustawie o obszarach morskich, zapewnienie administracji morskiej kompetencji do nakazywania usunięcia samowolnie wzniesionych lub położonych elementów infrastruktury w polskich obszarach morskich oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu prac planistycznych w przypadku przystąpienia do zmiany planu – czytamy na stronie polskie rządu.

Ustawa ma wejść w życie w III kwartale 2022 roku.