Komisja Europejska opublikowała dziś nowe wytyczne UE w sprawie pomocy krajowej (publicznej) na rzecz klimatu, ochrony środowiska i energii (EU Guidelines on State Aid). Nowe wytyczne zezwalają rządom krajowym na organizowanie aukcji dla poszczególnych technologii i popierają mechanizmy stabilizacji dochodów, w szczególności dwustronne kontrakty CfD. Są to warunki wstępne dla przyspieszonego wdrażania energetyki wiatrowej w kierunku neutralności klimatycznej.

Wytyczne UE w sprawie pomocy państwa na rzecz klimatu, ochrony środowiska i energii (CEEAG) określają środki, jakie mogą podjąć rządy krajowe w celu przyznania pomocy państwa zgodnie z zasadami rynku wewnętrznego, zwłaszcza w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii.

Zmienione wytyczne w sprawie pomocy publicznej umożliwiają rządom krajowym organizowanie konkurencyjnych aukcji dotyczące projektów związanych z energią odnawialną. Co ważne, zapewniają one państwom członkowskim elastyczność w zakresie organizowania aukcji dla poszczególnych technologii. Transformacja energetyczna może zostać zrealizowana jedynie poprzez połączenie różnych technologii odnawialnych. Technologie uzupełniające, mające zasadnicze znaczenie dla przyszłego systemu energetycznego Europy, takie jak energetyka wiatrowa i fotowoltaika, muszą się równolegle rozwijać. Ich konkurowanie w tych samych aukcjach przynosi zatem efekt przeciwny do zamierzonego.

W wytycznych wymieniono w szczególności mechanizmy stabilizacji przychodów w formie dwustronnych kontraktów różnicowych (CfD) jako dobry model wspierania dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii.

– Rządy krajowe mogą kontynuować aukcje dedykowane dla danej technologii. Mają one kluczowe znaczenie dla widoczności branży oraz zachowania i rozszerzenia europejskiego łańcucha dostaw dla sektora energetyki wiatrowej – mówi Pierre Tardieu, Chief Policy Officer w WindEurope.

Cena będzie nadal wiodącym, ale nie jedynym kryterium przydziału wsparcia publicznego dla projektów energetyki wiatrowej. Komisja Europejska postanowiła dopuścić wprowadzenie 30-proc. udziału kryteriów niecenowych do aukcji krajowych.

– Komisja Europejska dopuszcza kryteria jakościowe w konkurencyjnych aukcjach na energię wiatrową. Dzięki temu transformacja energetyczna będzie nadal realizowana po najniższych kosztach dla społeczeństwa. Jednocześnie pozwala to rządom krajowym na rozważenie, czy w swoich aukcjach chcą uwzględniać zrównoważony rozwój, integrację systemu lub aktywizację gospodarki – mówi Tardieu.

Wytyczne w sprawie pomocy państwa rozszerzają zakres pomocy publicznej, aby umożliwić wspieranie różnych technologii dekarbonizacji. Oznacza to, że projekty dotyczące magazynowania i odnawialnych źródeł wodoru kwalifikują się do wsparcia ze strony państwa. WindEurope z zadowoleniem przyjmuje ten aspekt. Unijna strategia wodorowa definiuje “zielony wodór” jako rodzaj paliwa najbardziej zgodnego z celem UE w zakresie neutralności klimatycznej. Obecnie ważne jest, aby Komisja Europejska działała w ramach tych wytycznych i zatwierdzała wsparcie, które pomoże zniwelować różnicę w kosztach między wodorem pochodzącym z paliw kopalnych i odnawialnych oraz przyspieszy rozpowszechnianie elektrolizerów.

Projekty pilotażowe i demonstracyjne mają zasadnicze znaczenie dla innowacji w w obszarze technologii turbin wiatrowych. Zgodnie z nowymi wytycznymi w sprawie pomocy państwa mogą one otrzymać pomoc bezpośrednią poza aukcjami, jeżeli państwa członkowskie są w stanie udowodnić, że nie ma wystarczającej konkurencji dla tych konkretnych projektów. Dotyczy to obecnie również projektów energetyki wiatrowej z turbinami o mocy przekraczającej 6 MW, co ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia stosowania najnowszych technologii turbin.

Obecne programy pomocy państwa, które zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską, nie będą podlegały zmianom z mocą wsteczną. Nowe wytyczne UE w sprawie pomocy publicznej wejdą w życie w pierwszym kwartale 2022 r. Państwa członkowskie będą miały dwuletni okres przejściowy na dostosowanie swoich krajowych ram wsparcia do nowych wytycznych.

Komisarz ds. Konkurencji Margrethe Vestager poparła stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie konieczności szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym UE. – Im szybciej zaczniemy korzystać z odnawialnych źródeł energii, tym mniej będziemy zależni od skoków cen importowanych paliw kopalnych – powiedziała komisarz.

Źródło: WindEurope