Premier Szwecji Ulf Kristersson przedstawił dziś podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego program szwedzkiej prezydencji w Radzie. Poniżej przedstawiamy priorytety w zakresie energii, środowiska i klimatu szwedzkiej prezydencji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r.

Energia

UE musi być dobrze przygotowana na przyszłą zimę i na wyzwania także w kolejnych latach. Prezydencja jest gotowa do szybkiego i zdecydowanego działania, by sprostać pilnym wyzwaniom, jakie stawia obecny kryzys energetyczny. Priorytetami będą: ścisłe monitorowanie rozwoju sytuacji na rynkach energetycznych i wdrażania środków, zajęcie się wszelkimi dalszymi wnioskami dotyczącymi sytuacji nadzwyczajnych oraz zreformowanie kształtu unijnego rynku energii elektrycznej.

Wdrożenie pakietu Fit for 55 jest ważne, aby UE mogła osiągnąć cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Prezydencja będzie nadal prowadzić nieformalne rozmowy trójstronne z Parlamentem Europejskim w sprawie wniosków dotyczących zmiany dyrektywy w sprawie energii odnawialnej i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Ważne jest, by UE utrzymała wysoki poziom ambicji, a jednocześnie uwzględniła fakt, że państwa członkowskie są w różny sposób przygotowane do osiągnięcia celów energetycznych na rok 2030.

Prezydencja przyspieszy również prace nad wnioskiem dotyczącym zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Poprzez przegląd ram regulacyjnych UE może wspólnie poprawić charakterystykę energetyczną budynków, zmniejszyć emisje z budynków i poprawić dostępność infrastruktury do ładowania.

Prezydencja przyspieszy prace nad propozycjami zawartymi w pakiecie dotyczącym rynku wodoru i zdekarbonizowanego gazu. Ważne jest zwiększenie udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych w systemie energetycznym przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia gazu ziemnego.

Prezydencja będzie również kontynuować prace nad projektem rozporządzenia w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym. Ograniczenie emisji metanu z kopalnych źródeł energii jest ważnym środkiem w działaniach na rzecz zielonej transformacji. Prezydencja będzie również stale zarządzać i w razie potrzeby koordynować stanowisko UE w międzynarodowych negocjacjach energetycznych.

Środowisko i klimat

Kwestie związane ze środowiskiem i klimatem zajmują wysokie miejsce w agendzie UE, a duża liczba wniosków jest już przedstawiona lub zostanie przedstawiona przez Komisję w najbliższej przyszłości. Propozycje Fit for 55 przedstawione w lipcu 2021 r. wyznaczają drogę realizacji przez UE swoich celów klimatycznych.

Wycena emisji dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie, a handel emisjami jest głównym filarem unijnych ram klimatycznych. Oczekuje się, że certyfikacja sekwestracji i wychwytywania dwutlenku węgla będzie miała w przyszłości duże znaczenie, zwłaszcza dla rozwoju biogenicznego wychwytywania dwutlenku węgla. Tempo transformacji i elektryfikacji w wiodącym na świecie przemyśle motoryzacyjnym UE jest doskonałym przykładem znaczenia zielonej transformacji w napędzaniu innowacji.

Działania UE na rzecz transformacji klimatycznej w Unii wpływają na perspektywy całego świata w zakresie realizacji zobowiązań zawartych w porozumieniu paryskim. Z tego powodu szwedzka prezydencja będzie priorytetowo traktować prowadzenie negocjacji w sprawie wszelkich pozostałych części pakietu Fit for 55 z zachowaniem wysokiego poziomu ambicji w Radzie ds. Środowiska. Ważne będzie również wykorzystanie wyników konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP27). UE odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wysokiego poziomu ambicji globalnych.

Przegląd norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężarowych o dużej ładowności będzie stanowił ważne ramy dla przyspieszenia przemian w sektorze transportu. Prezydencja będzie kontynuować prace nad wnioskiem dotyczącym systemu certyfikacji w zakresie usuwania dwutlenku węgla w celu wspierania powstania komercyjnego rynku wychwytywania dwutlenku węgla.

Prezydencja będzie również kontynuować negocjacje w sprawie zmienionego rozporządzenia dotyczącego F-gazów i rozporządzenia w sprawie ozonu, mając ambicję osiągnięcia jak największych postępów. Prezydencja szwedzka będzie również priorytetowo traktować przegląd dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Innym ważnym wnioskiem z punktu widzenia realizacji unijnej wizji zerowego zanieczyszczenia jest przegląd dyrektyw w sprawie jakości otaczającego powietrza.

Rozwój gospodarki cyrkularnej jest ważny dla zielonej transformacji. Prezydencja będzie dążyć do tego, by UE była liderem również w tej dziedzinie. Dotyczy to zarówno sposobu wytwarzania produktów, które konsumujemy, jak i sposobu ich pakowania i transportu, zanim trafią do konsumenta. Prezydencja zamierza przyspieszyć prace nad zmianą dyrektywy w sprawie opakowań.

Prezydencja będzie również pracować nad ramami regulacyjnymi UE, które promują nietoksyczne cykle materiałowe, zwiększone wykorzystanie w produktach wysokiej jakości materiałów pochodzących z recyklingu oraz inne modele biznesowe, które promują gospodarkę cyrkularną. Prezydencja będzie również dążyć do jak największych postępów w negocjacjach dotyczących zmiany rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów. Odgrywa ono ważną rolę w zwiększaniu kontroli strumieni odpadów i zwalczaniu nielegalnego ich transportowania. Podczas szwedzkiej prezydencji w Radzie UE ma się odbyć szereg międzynarodowych negocjacji, w tym w sprawie prawnie wiążącego globalnego porozumienia dotyczącego zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Transformacja ekologiczna musi nastąpić we wszystkich dziedzinach, a jednym z istotnych warunków jest ochrona środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej – dziś i dla przyszłych pokoleń. Prezydencja będzie zatem kontynuować prace nad rozporządzeniem w sprawie odbudowy przyrody. Innym ważnym zadaniem prezydencji będzie śledzenie wyników konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej (COP15) i zapewnienie szybkiego wdrożenia globalnych ram różnorodności biologicznej.

Źródło: Szwedzka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej