Dziś mija druga rocznica REPowerEU, odpowiedzi polityki energetycznej UE na inwazję Rosji na Ukrainę. REPowerEU przyspieszyło wydawanie pozwoleń dla farm wiatrowych i pomogło zwiększyć udział energii wiatrowej w europejskim koszyku energetycznym – obecnie wynosi on 19%. UE uruchomiła nowe inicjatywy, aby utrzymać tempo narzucone przez REPowerEU poprzez dalsze przyspieszenie budowy odnawialnych źródeł energii.

Kiedy Komisja Europejska uruchomiła REPowerEU dwa lata temu, Rosja zagrażała bezpieczeństwu energetycznemu i konkurencyjności gospodarczej Europy. Cięcia w imporcie rosyjskiego gazu szybko przerodziły się w jeden z najpoważniejszych kryzysów energetycznych w historii Europy.

REPowerEU miało trzy główne cele: oszczędzanie energii, dywersyfikacja importu gazu i zwiększenie produkcji krajowych odnawialnych źródeł energii.

“REPowerEU był kamieniem milowym w europejskiej polityce energetycznej. Po inwazji Rosji na Ukrainę, UE mogła z łatwością wstrzymać realizację Zielonego Ładu. Zrobiła jednak coś przeciwnego. Podwoili wysiłki na rzecz odnawialnych źródeł energii. Wyniki pokazały, że zrobili słusznie. REPowerEU był decydującym impulsem do przejścia Europy na lokalną, czystą i tanią energię elektryczną”, mówi dyrektor generalny WindEurope Giles Dickson.

Skutki REPowerEU

Efekty REPowerEU są uderzające. W ciągu zaledwie dwóch lat:

  • udział energii wiatrowej w koszyku energetycznym UE wzrósł z 14% do 19%;
  • roczna produkcja energii wiatrowej wzrosła z 375 TWh do 466 TWh;
  • Wiatr oznacza teraz zapotrzebowanie na gaz każdego roku mniejsze o 95 mld m3 i 119 mln ton unikniętego CO2.

Europejska branża wiatrowa generuje obecnie 52 mld euro unijnego PKB i zatrudnia ponad 300 000 osób. Liczba ta będzie nadal rosnąć, ponieważ UE chce, aby udział energii wiatrowej w koszyku energetycznym wynosił 35% w 2030 r. i ponad połowę do 2050 r.

Zapoznaj się z naszą infografiką REPowerEU, która pokazuje, jakie wyniki osiąga obecnie energia wiatrowa w porównaniu z sytuacją sprzed dwóch lat.

Nowe inicjatywy mające na celu utrzymanie tempa REPowerEU

W tę dwuletnią rocznicę REPowerEU Komisja Europejska uruchomiła nowe inicjatywy mające na celu dalsze przyspieszenie wdrażania energii wiatrowej:

  1. Wskazówki i zalecenia dotyczące projektowania aukcji odnawialnych;
  2. Wytyczne i zalecenia dotyczące zezwoleń na korzystanie z energii odnawialnej;
  3. Wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów akceleracji odnawialnej; oraz
  4. Cyfrową platformę do planowania aukcji.

Komisja wyjaśniła, że kryteria pozacenowe powinny być specyficzne dla danej technologii. Kryteria wstępnej kwalifikacji powinny obejmować cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej, a inne kryteria, takie jak “innowacyjność”, powinny być stosowane jako kryteria przyznawania nagród. Kryteria odporności łańcucha dostaw powinny zostać zastosowane jak najszybciej, aby wzmocnić europejską produkcję czystych technologii.

“Europa odchodzi od aukcji wiatrowych opartych wyłącznie na cenie. To dobrze. Kryteria pozacenowe nagradzają te projekty, które przynoszą największą wartość konsumentom i społeczeństwu. A zaostrzone kryteria wstępnej kwalifikacji pomagają podnieść poprzeczkę w zakresie rodzaju budowanych turbin”, mówi dyrektor generalny WindEurope, Giles Dickson.

Komisja poinformowała również państwa członkowskie, że właściwa indeksacja cen aukcyjnych i kary za nieukończenie projektów mają kluczowe znaczenie dla powodzenia aukcji. Ale Komisja przeoczyła tę sztuczkę, nie mówiąc państwom członkowskim o ograniczeniu ofert aukcji odwróconej. Zwiększają one koszty, które muszą zostać przeniesione na konsumentów i łańcuch dostaw.

W sprawie zezwoleń Komisja określiła, w jaki sposób państwa członkowskie powinny stosować nową dyrektywę w sprawie odnawialnych źródeł energii, aby uprościć zasady i procedury. Do listopada 2025 r. muszą utworzyć punkty kompleksowej obsługi i całkowicie zdigitalizować swoje procedury wydawania pozwoleń. Powinny też mieć jeden punkt kontaktowy, który będzie nadzorował te działania i rozwiązywał problemy napotykane przez podmioty opracowujące projekty i związaną z nimi infrastrukturę.

Nowa platforma rozwoju odnawialnych źródeł energii będzie użytecznym narzędziem cyfrowym, dzięki któremu przemysł i rządy będą mogły dokładnie zobaczyć, jakie aukcje odbywają się w całej Europie – gdzie, kiedy i na jakie ilości.

5 pytań na następne 5 lat

Dobre aukcje i lepsze pozwolenia to tylko część tego, co jest potrzebne do dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Europa musi również przyspieszyć budowę sieci i napędzać elektryfikację gospodarki, zwłaszcza przemysłu ciężkiego. Musi też zapewnić równe szanse dla branż czystych technologii w Europie i poza nią. Przeczytaj 5 pytań WindEurope na najbliższe 5 lat w UE.

Źródło: WindEurope