Hiszpania przejmuje prezydencję w drugiej połowie 2023 r., od 1 lipca do 31 grudnia, w okresie wielkich wyzwań dla państw członkowskich i całej Unii Europejskiej. Prezydencja hiszpańska ustaliła cztery priorytety na ten semestr. Energia wiatrowa będzie odgrywać ważną rolę w ramach zielonej transformacji i reindustrializacji priorytetów UE.

Reindustrializacja UE i zapewnienie jej otwartej strategicznej autonomii

UE miała ogromne korzyści z ostatnich siedmiu dekad globalnej otwartości, która umożliwiła jej osiągnięcie poziomów wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego, które nie byłyby możliwe w warunkach protekcjonizmu. W wyniku tej otwartości UE stała się nadmiernie zależna od krajów trzecich w obszarach takich jak energia, zdrowie, technologie cyfrowe i żywność, co ułatwiło również offshoring w strategicznych sektorach przemysłu. Obecne zmiany geopolityczne, technologiczne i środowiskowe dają nam szansę na przełamanie tego trendu, sprowadzenie do Europy nowych firm i miejsc pracy oraz zmniejszenie naszej zależności od zewnętrznych słabości.

Prezydencja hiszpańska będzie dążyć do tego celu na dwóch frontach. Z jednej strony będzie wspierać te kwestie, które wspierają rozwój strategicznych gałęzi przemysłu i technologii w Europie (w tym energii wiatrowej), rozszerzenie i dywersyfikację jej stosunków handlowych oraz wzmocnienie jej łańcuchów dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Łacińskiej i szczytu UE-CELAC. Z drugiej strony, przedstawi kompleksowy, przyszłościowy plan mający na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa gospodarczego i globalnego przywództwa UE do 2030 r., dodając głębi i ciągłości pracom instytucji europejskich i wersalskiemu planowi działania przyjętemu przez 27 państw członkowskich.

Postępy w zielonej transformacji i adaptacji środowiskowej

Dla Europejczyków zapobieganie zmianom klimatu i degradacji środowiska jest ogromną szansą, a także moralnym i prawnym obowiązkiem. Jeśli z powodzeniem wdrożymy zieloną transformację, będziemy w stanie znacznie zmniejszyć naszą zależność od surowców i energii, obniżyć koszty energii elektrycznej, poprawić konkurencyjność naszych firm i wygenerować blisko milion nowych miejsc pracy tylko w tej dekadzie.

Prezydencja hiszpańska dołoży wszelkich starań, aby ułatwić tę zmianę. Opowie się za reformą rynku energii elektrycznej, która przyspieszy wdrażanie odnawialnych źródeł energii, obniży koszty energii elektrycznej i zwiększy stabilność systemu. Będziemy pracować nad przyspieszeniem prac legislacyjnych w kwestiach związanych z Fit for 55, takich jak pakiet gazowy i wodorowy oraz przepisy regulujące efektywność energetyczną. Ponadto będziemy wspierać inicjatywy mające na celu zmniejszenie ilości odpadów i mikrodrobin plastiku, opracowywanie zrównoważonych produktów i produkcję ekologicznych paliw. Wszystko po to, aby UE mogła nadal odgrywać wiodącą rolę w globalnych wysiłkach na rzecz walki ze zmianami klimatu, co czyni poprzez generowanie dobrobytu i nowych możliwości na całym swoim terytorium.

Promowanie większej sprawiedliwości społecznej i gospodarczej

PKB Europy nie będzie w stanie rosnąć w nieskończoność. Konieczne będzie upewnienie się, że wytworzone bogactwo przyniesie korzyści wszystkim obywatelom i pomoże zwiększyć ich możliwości i poziom życia. Potrzebujemy nie tylko bardziej konkurencyjnej gospodarki, ale także takiej, która jest sprawiedliwa i współczująca.

W rezultacie hiszpańska prezydencja będzie walczyć z uchylaniem się od opodatkowania przez duże międzynarodowe korporacje, co kosztuje UE 1,5 punktu PKB rocznie – tyle samo, ile wydaje na mieszkalnictwo i ochronę środowiska – i będzie wspierać ustanowienie minimalnych i wspólnych standardów opodatkowania przedsiębiorstw we wszystkich państwach członkowskich. Będziemy również dążyć do zapewnienia, że wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 zostaną odpowiednio zmodyfikowane, a zasady fiskalne zostaną odpowiednio zmienione, aby położyć kres przesadnym oszczędnościom, zwiększyć przejrzystość i połączyć stabilność finansów publicznych z odpowiednim finansowaniem transformacji ekologicznej i cyfrowej. Wreszcie, będziemy opowiadać się za rozszerzeniem praw pracowniczych dla różnych grup, w tym dzieci, kobiet, które doświadczyły przemocy i osób niepełnosprawnych.

Wzmocnienie jedności europejskiej

UE musi zachować jedność w świecie naznaczonym niepewnością i rosnącymi napięciami geopolitycznymi. W związku z tym państwa członkowskie muszą kontynuować integrację i tworzyć narzędzia niezbędne do wspólnego rozwiązywania najważniejszych problemów naszych czasów.

Aby to osiągnąć, hiszpańska prezydencja będzie dążyć do pogłębienia rynku wewnętrznego, ukończenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych, konsolidacji i wzmocnienia wspólnych instrumentów, takich jak fundusze NextGenerationEU, bardziej skutecznego i skoordynowanego zarządzania procesami imigracyjnymi i azylowymi oraz skoordynowanego wsparcia dla Ukrainy i innych sąsiednich państw. Będziemy również pracować nad promowaniem nowego etapu w ewolucji projektu europejskiego oraz rozwoju naszej wspólnej tożsamości i wartości.

Więcej: https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/en/