Województwo Zachodniopomorskie w Polsce jest liderem pod względem wykorzystania energii wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych na lądzie. Z racji dostępu do morza lokalne władze oraz firmy chcą wykorzystać szanse płynące z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W tym celu podpisano listu intencyjny dotyczący programu „Zachodniopomorskie_Offshore 2027”.

20 września 2021 roku w Szczecinie władze Województwa Zachodniopomorskiego, miasta Szczecin, Kołobrzegu, Darłowa i Świnoujścia oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski, podpisali list intencyjny w zakresie współpracy w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Sygnatariusze w ten sposób przystąpili do realizacji programu „Zachodniopomorskie_Offshore 2027”. Współpraca będzie realizowana w takich segmentach jako konstrukcje morskie, jednostki pływające, transport i logistyka, serwis i remonty, energetyka morska, materiały, badania i innowacje oraz edukacja. Wszystkie zadania będą uwzględnione w aktualizacji Strategii Rozwoju Szczecina 2025 oraz w regionalnej strategii innowacji (perspektywa 2021-2027).

W ramach listu utworzono Komitet Sterujący, który określi szczegółowe form działania i kluczowe powiązania z samorządami i instytucjami otoczenia biznesu. Celem jest także ocena potencjału województwa zachodniopomorskiego w sektorze offshore wind w kontekście planowanych w Polsce morskich farm wiatrowych. Planowane jest także zbadanie możliwości włączenia się w krajowe i europejskie łańcuchy dla tego sektora.

– Jednym z narzędzi pozwalających osiągnąć zaplanowane w programie efekty będzie wykreowanie Zachodniopomorskiego Środowiska Offshore 2027 (Westpomeranian Offshore Environmental 2027 – WOE_2027), tj. sieciowej struktury administracji samorządowej, IOB, B+R+I i przedsiębiorstw, która pozwoli na zbudowanie szeregu powiązań zarówno poziomych jak i pionowych pomiędzy wskazanymi interesariuszami sieci tak, aby nie każde działanie musiało być realizowane na poziomie Komitetu Sterującego i nie przebiegało zawsze według tego samego schematu – komentuje Andrzej Montwiłł, prezes Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski.

Inicjatywa ma na celu włączenie jak największej liczby organizacji i podmiotów do sieciowego układu powiązań samorządów, biznesu, uczelni oraz pozostałych podmiotów.

Przewidziana jest realizacja kampanii promocyjnych w państwach skandynawskich i w północnych Niemczech. Zachodniopomorskie chce zachęcić skandynawskie i niemieckie środowisko gospodarcze do współpracy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej.

Ciekawe wydają się plany opracowania programu Zachodniopomorskie_Offshore 2027, który będzie obejmował prognozy rozwoju sektora OZE, charakterystykę europejskiego rynku producentów, plan wzmacniający pozycję rodzimych przedsiębiorstw, rozwój dziedziny B+R, pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz działania marketingowe.