Unia Europejska pracuje nad nową listą projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI) w obszarach energii elektrycznej, offshore, wodoru, inteligentnych sieci i transgranicznych sieci dwutlenku węgla.

Zgodnie z projektem listy – identyfikuje ona, między innymi, Priorytetowy Korytarz Baltic Energy Market Interconnection Plan w zakresie energii elektrycznej (BEMIP Electricity), Priorytetowy Korytarz Baltic Energy Market Interconnection Plan w zakresie sieci morskich (BEMIP Offshore) oraz Plan Baltic Energy Market Interconnection Plan w zakresie wodoru (BEMIP Hydrogen). Poniżej przedstawiamy szczegółową listę kandydujących projektów.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) stanowią kluczowe transgraniczne inicjatywy infrastrukturalne, które tworzą istotne połączenia między systemami energetycznymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Ich głównym celem jest ułatwienie realizacji polityki energetycznej i aspiracji klimatycznych UE, które obejmują zapewnienie dostępu do przystępnej cenowo, niezawodnej i zrównoważonej energii dla wszystkich obywateli, przy jednoczesnym wspieraniu długoterminowej dekarbonizacji gospodarki zgodnie z porozumieniem paryskim.

Aby projekt mógł uzyskać status PCI, musi wykazać swój znaczący wpływ na rynki energii i integrację tych rynków w co najmniej dwóch krajach UE. Ponadto powinien on sprzyjać zwiększeniu konkurencji na rynkach energii i przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE poprzez dywersyfikację źródeł energii. Jednocześnie projekt powinien aktywnie wspierać cele UE w zakresie klimatu i energii poprzez ułatwianie integracji odnawialnych źródeł energii.

Oprócz PCI istnieją również projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania (PMI). Inicjatywy te obejmują współpracę między państwami członkowskimi UE a krajami trzecimi i odgrywają kluczową rolę w realizacji szerszych celów energetycznych i klimatycznych zarówno UE, jak i danego kraju trzeciego.

Projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania korzystają z: przyspieszonego planowania i wydawania pozwoleń, jednego organu krajowego do uzyskiwania pozwoleń, lepszych warunków regulacyjnych, niższych kosztów administracyjnych dzięki usprawnionym procesom oceny oddziaływania na środowisko, zwiększonego udziału społeczeństwa poprzez konsultacje oraz większej widoczności dla inwestorów. Mają one również prawo do ubiegania się o finansowanie z instrumentu “Łącząc Europę” (CEF).

Wstępna lista obejmuje następujące projekty kandydujące PCI/PMI:

  • BEMIP Electricity: Aurora Line 1 & 2 – połączenia międzysystemowe prądu przemiennego pomiędzy Finlandią i Szwecją, Linia wewnętrzna pomiędzy Stanisławowem i Ostrołeką w Polsce, Integracja i synchronizacja systemu elektroenergetycznego państw bałtyckich z sieciami europejskimi, Estlink3 – połączenie międzysystemowe pomiędzy Finlandią i Estonią, Magazynowanie hydro-pomp w Estonii.
  • BEMIP Offshore: Hybrydowe morskie połączenie międzysystemowe Łotwy i Estonii, Hybrydowe morskie połączenie międzysystemowe Bornholm Energy Island (BEI) między Danią a Niemcami.
  • BEMIP Hydrogen: Nordic Hydrogen Route – połączenie międzysystemowe między Szwecją i Finlandią, Nordic-Baltic Hydrogen Corridor – połączenie międzysystemowe między Finlandią, Estonią, Łotwą, Litwą, Polską i Niemcami, Baltic Sea Hydrogen Collector – połączenie międzysystemowe między Szwecją, Finlandią i Niemcami.