Plany Rozwoju Sieci Morskiej (ONDP – Offshore Network Development Plan) to nowy komponent Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci (TYNDP – Ten Year Network Development Plan), zapewniający ogólny obraz potrzeb morskiej infrastruktury przesyłowej. Pierwsza edycja ONDP została opublikowana 23 stycznia 2024 r. Plany przekładają niewiążące porozumienia państw członkowskich UE w sprawie celów morskich od stycznia 2023 r. na morskie korytarze przesyłowe, zapotrzebowanie na sprzęt przesyłowy i powiązane koszty w podziale na baseny morskie. ONDP jest upoważniony na mocy rozporządzenia TEN-E (2022/869 EU Reg art. 14.2).

Unia Europejska wyznaczyła ambitne cele w zakresie rozwoju zdekarbonizowanego systemu energetycznego, a morskie OZE są kluczowym elementem na drodze do neutralności węglowej. Zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej w zakresie morskich OZE z 19 listopada 2020 r. i rozporządzeniem (UE) 2022/869, państwa członkowskie UE zgodziły się zwiększyć wysiłki na rzecz włączenia do 2050 r. do europejskich systemów energetycznych do 354 GW mocy wytwórczych morskich OZE. Ponadto ONDP integruje krajowe cele Norwegii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, aby odpowiednio ocenić potrzeby infrastrukturalne. Do 2050 r., na wodach europejskich zostanie uruchomionych łącznie 496 GW mocy wytwórczych, które zostaną podłączone do morskiej infrastruktury przesyłowej. Znaczny potencjał energetyczny wód europejskich wymaga silnego systemu przesyłowego, aby go wykorzystać.

Obecnie możliwe jest wzięcie udziału w ankiecie na temat ONDP, która jest podzielona na kilka kategorii, z których każda dotyczy różnych aspektów doświadczenia z ONDP. Baczne odpowiedzi na pytania w każdej kategorii zostaną wysoko ocenione przez ENTOSO-E. Spostrzeżenia uczestników mają kluczowe znaczenie dla określenia zarówno mocnych stron, jak i obszarów wymagających poprawy w nadchodzącym cyklu ONDP. Ponadto ENTSO-E opiera się na opiniach użytkowników, aby zrozumieć ich oczekiwania dotyczące przyszłych wydań i zapewnić, że będą one skutecznie spełniać ich potrzeby.

Więcej informacji o ONDP można znaleźć tutaj.

Źródło: ENTSO-E