W dniu dzisiejszym Komisja poinformowała, że podejmuje kolejny krok w celu dostosowania systemu energetycznego UE do potrzeb przyszłości, przyjmując pierwszą listę projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) i projektów będących przedmiotem wzajemnego zainteresowania (PMI), która jest w pełni zgodna z Europejskim Zielonym Ładem. Te kluczowe transgraniczne projekty infrastrukturalne pomogą UE osiągnąć ambitne cele w zakresie energii i klimatu. Skorzystają one z usprawnionych procedur wydawania pozwoleń i procedur regulacyjnych oraz będą kwalifikować się do wsparcia finansowego UE z instrumentu “Łącząc Europę” (CEF).

Ich lista została przyjęta na mocy zmienionego rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), które kończy wsparcie dla infrastruktury paliw kopalnych i koncentruje się na transgranicznej infrastrukturze energetycznej przyszłości. Obejmuje ona projekty PCI, które są realizowane na terytorium UE, oraz po raz pierwszy projekty PMI, które łączą UE z innymi krajami. Komisja zapewni, że projekty zostaną szybko ukończone i przyczynią się do podwojenia przepustowości sieci UE do 2030 r. i osiągnięcia celu 42,5% energii odnawialnej.

Spośród 166 wybranych projektów PCI i PMI:

  • ponad połowa (85) to projekty związane z energią elektryczną, offshorem i inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi, z których wiele ma zostać oddanych do użytku w latach 2027-2030.
  • po raz pierwszy uwzględniono projekty dotyczące wodoru i elektrolizerów (65), które odegrają ważną rolę w umożliwieniu integracji systemu energetycznego i dekarbonizacji przemysłu UE.
  • lista obejmuje również 14 projektów sieci CO2 zgodnie z naszymi celami stworzenia rynku wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

Po przyjęciu listy PCI i PMI przez Komisję w dniu dzisiejszym, jako aktu delegowanego na mocy rozporządzenia TEN-E, zostanie ona teraz przedłożona Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do kontroli. Obaj współprawodawcy mają dwa miesiące na przyjęcie lub odrzucenie listy w całości, ale nie mogą jej zmieniać. Na wniosek współprawodawców proces ten może zostać przedłużony o dwa miesiące. Po przyjęciu listy Komisja będzie współpracować z promotorami projektów i państwami członkowskimi w celu wsparcia szybkiego wdrożenia, zgodnie z rozszerzonymi środkami zaproponowanymi dziś w planie działania UE na rzecz sieci.

Kontekst

Przyjęta dziś lista jest szóstą unijną listą obejmującą PCI i pierwszą unijną listą PCI i PMI ustanowioną na mocy zmienionego rozporządzenia TEN-E, przyjętego w 2022 r. Zmienione rozporządzenie gwarantuje, że wspierane przez UE transgraniczne projekty infrastruktury energetycznej pomogą Unii osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne określone w Europejskim Zielonym Ładzie. Jak określono w rozporządzeniu TEN-E, takie wykazy są przyjmowane co dwa lata, po szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami w grupach regionalnych, ustanawianych na mocy rozporządzenia TEN-E.

Żródło: Komisja Europejska