Komisja Europejska opublikowała pakiet dotyczący ochrony przyrody (Nature Protection Package). Pakiet wdraża strategię UE 2030 na rzecz różnorodności biologicznej, stanowiącą część Europejskiego Zielonego Ładu. Wspiera również plan działania REPowerEU, czyli środki mające na celu zmniejszenie zależności Europy od rosyjskich paliw kopalnych i przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii, które Komisja przedstawiła 18 maja. Rozwój energetyki wiatrowej, konieczny do osiągnięcia naszych celów klimatycznych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, idzie w parze z ochroną przyrody. Niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej równowagi między tymi równoległymi grupami interesów polityki publicznej – wskazuje Wind Europe.

Dwa lata temu w unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej 2030 zaproponowano prawnie wiążące unijne cele w zakresie restytucji przyrody oraz wymogi dotyczące krajowych planów restytucji różnorodności biologicznej. Wprowadziła ona obszary chronione na 30% powierzchni lądów i oceanów UE. Uznano znaczenie energii odnawialnych dla ochrony ekosystemów i łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu dla środowiska.

Dzisiejszy Pakiet Ochrony Przyrody opiera się na tych założeniach. Zapisano w nim w prawie UE wiążący cel, jakim jest odbudowa europejskich mórz i lądów o 20%. Jest to kluczowa szansa na zatrzymanie i odwrócenie procesu utraty różnorodności biologicznej w Europie. Wraz z naszymi organizacjami pozarządowymi i operatorami systemów przesyłowych zrzeszonymi w Koalicji na rzecz Energetyki Morskiej i Przyrody (OCEaN), WindEurope zaapelowała ostatnio o ustanowienie silnych celów restytucyjnych UE oraz ram wsparcia ekologicznie uzasadnionego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej i sieci elektroenergetycznych.

Dyrektor Generalny WindEurope, Giles Dickson, powiedział: “To dobrze, że Komisja rozwija europejskie przepisy dotyczące ochrony przyrody zgodnie ze strategią REPowerEU. Bioróżnorodność i odnawialne źródła energii idą ze sobą w parze. Branża energetyki wiatrowej jest jak zawsze zaangażowana w ochronę bioróżnorodności. Ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi w celu złagodzenia wpływu na dziką przyrodę – oraz z lokalnymi społecznościami, na terenie których znajdują się nasze farmy wiatrowe.”

Zmiana klimatu jest jednym z największych zagrożeń dla przyrody i różnorodności biologicznej. A energia odnawialna jest najskuteczniejszym rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć emisjęCO2 i pomóc w dekarbonizacji naszej gospodarki. Wykorzystanie wiatru do produkcji energii ma mniejszy wpływ na środowisko niż inne źródła energii. Farmy wiatrowe nie wytwarzają żadnych zanieczyszczeń SOx, NOx i PM. Prawie nie zużywają wody. Ich emisja CO2 jest znikoma: turbina zwraca się w ciągu mniej niż jednego roku eksploatacji.

Przemysł wiatrowy aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska lokalnego, w którym powstają farmy wiatrowe. Robimy wszystko, co możliwe, aby zapobiegać, zarządzać i łagodzić wpływ na środowisko: poprzez planowanie, lokalizację i projektowanie farm wiatrowych, a także poprzez sposób, w jaki je budujemy i eksploatujemy – podkreśla WindEurope.  Farmy wiatrowe mogą także pozytywnie wpływać na lokalne środowisko i wspierać odbudowę bioróżnorodności. Mogą one służyć jako bezpieczne schronienie dla pszczół i innych zapylaczy. Morskie farmy wiatrowe mogą pomóc w odbudowie życia morskiego poprzez akwakulturę, sztuczne rafy i zwiększenie zasobów ryb.

Pakiet Ochrony Przyrody jest powiązany z nową strategią bezpieczeństwa energetycznego Europy – REPowerEU. Rozwój energii odnawialnej i ochrona przyrody muszą być dobrze wyważone. UE chce, aby do roku 2050 energia wiatrowa stanowiła 50% energii elektrycznej. Moc elektrowni wiatrowych ma wzrosnąć z obecnych 190 GW do 510 GW do roku 2030. Oznacza to budowę 39 GW nowych farm wiatrowych rocznie. W ubiegłym roku zbudowaliśmy tylko 11 GW – z powodu wąskich gardeł w procedurze wydawania pozwoleń – wskazuje WindEurope.

REPowerEU określa środki upraszczające wydawanie pozwoleń na nowe źródła energii odnawialnej i konieczne jest, aby zostały one wdrożone tak szybko, jak to możliwe. Proponuje się w nim zapisanie w prawie UE zasady, że rozwój odnawialnych źródeł energii leży w “nadrzędnym interesie publicznym”, a więc może być traktowany priorytetowo w poszczególnych przypadkach i do czasu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Przewiduje on szybsze wydawanie pozwoleń na wszystkich obszarach, na których możliwa jest budowa elektrowni odnawialnych, oraz bardzo szybkie wydawanie pozwoleń na wybranych obszarach, na których ryzyko związane z różnorodnością biologiczną jest minimalne. Wzmacnia również podejście populacyjne do ochrony gatunków, które jest już częścią prawa UE.

Ministrowie energetyki 27 państw członkowskich UE spotkają się w najbliższy poniedziałek 27 czerwca i będą mieli szansę uzgodnić zmiany w zasadach udzielania pozwoleń, jakie Komisja Europejska zaproponowała w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii w ramach REPowerEU. Jest to dla nich doskonała okazja, aby nadać impet uproszczeniu procedur udzielania pozwoleń.

– Dzięki nowym zasadom REPowerEU dotyczącym wydawania pozwoleń oraz dzisiejszemu Pakietowi Ochrony Przyrody, państwa członkowskie mają teraz pełny obraz dobrze funkcjonującej równowagi pomiędzy różnorodnością biologiczną a rozwojem odnawialnych źródeł energii. Teraz muszą one wdrożyć środki REPowerEU dotyczące uproszczenia wydawania pozwoleń. A ministrowie energetyki UE muszą jak najszybciej uzgodnić nowe zasady w tym zakresie, które Komisja zaproponowała w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii – komentuje Dickson.

Źródło: WindEurope