Pierwszy w swoim rodzaju raport WWF i Boston Consulting Group (BCG) pokazuje potencjalne zagrożenia i korzyści dla ludzi i przyrody wynikające z szybkiego przejścia na energię odnawialną. Zasadnicza transformacja naszego globalnego systemu energetycznego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczniejszej i przyjaznej do życia przyszłości. Nowy raport WWF i BCG dostarcza jasnych i namacalnych ilustracji wyraźnych rozbieżności między szybką transformacją w kierunku przyszłości energii odnawialnej a taką, w której niechętnie odchodzi się od paliw kopalnych.

Raport “Building a Nature-Positive Energy Transformation” szacuje ogólny wpływ transformacji energetycznej za pomocą 30 kluczowych wskaźników w ośmiu obszarach wpływu: jakość powietrza, jakość wody, ekosystemy i różnorodność biologiczna, ślad powierzchniowy, zużycie wody, swobodnie płynące rzeki, społeczeństwo i dobrobyt ludzi oraz górnictwo. Wyniki pokazują, że w przypadku tych wskaźników transformacja odnawialna jest radykalnie lepsza.

Kluczowe wnioski obejmują:

  • System energetyczny zasilany odnawialnymi źródłami energii będzie znacznie korzystniejszy pod wieloma względami – od 2 do 16 razy skuteczniejszy – dla przyrody i ludzi. Szybka transformacja naszego systemu energetycznego będzie miała pozytywny wpływ na szereg kluczowych zasobów, w tym jakość powietrza i wody, zdrowie ludzi, różnorodność biologiczną i ekosystemy.
  • Największe różnice dotyczą obszarów aktywnie wydobywanych, wpływu na jakość powietrza i wody, utraty różnorodności biologicznej, gruntów utraconych i zdegradowanych w wyniku wpływu klimatu, ryzyka ubóstwa, narażenia na chroniczny niedobór wody, zmian biomów, stresu cieplnego i ryzyka powodzi. Te lepsze wyniki są możliwe głównie dzięki likwidacji kopalń węgla, ograniczeniu spalania paliw kopalnych i mniejszemu wpływowi zmian klimatu w przyszłości szybkiej transformacji.
  • Przewiduje się, że w ramach szybkiej transformacji powstanie dwa razy więcej miejsc pracy, co będzie miało pozytywny wpływ na siłę roboczą.
  • Zmniejszenie częstotliwości i intensywności katastrof spowodowanych zmianami klimatu pozwoli zaoszczędzić 2 biliony dolarów rocznie na uszkodzeniach infrastruktury.
  • Przejście na odnawialne źródła energii może spowodować dodatkowe zapotrzebowanie na wodę, powierzchnię gruntów i swobodnie płynące rzeki, ale w raporcie przedstawiono strategie pozwalające uniknąć lub znacznie zminimalizować to ryzyko.
  • Chociaż zapotrzebowanie na krytyczne minerały wzrośnie, to jednak w przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii, w porównaniu do przyszłości opartej w dużej mierze na paliwach kopalnych, zmniejszy się ilość gruntów, na których ich wydobycie będzie miało wpływ.
  • W przyszłości zasilanej paliwami kopalnymi, ilość gruntów utraconych w wyniku powodzi, pustynnienia i pożarów będzie znacznie większa niż w przypadku rozwoju energii odnawialnej.

Źródło: WWF