W ustawie zamrażającej ceny gazu dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. znalazł się zapis o waloryzacji wsparcia dla firm rozwijających morską energetykę wiatrową w Polsce. Upominała się o nią branża w związku z rosnącą inflacją i kosztami projektów.

Inwestorzy, którzy uzyskali prawo do pokrycia tzw. salda ujemnego na podstawie decyzji URE, będą mogli otrzymywać waloryzację już od 2022 roku. 

Zgodnie z zapisem ustawy, przegłosowanej przez posłów 1 grudnia, wsparcie ma podlegać „corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego, określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski”. W przypadku wsparcia uzyskanego w drugiej fazie, waloryzacja ma przysługiwać od „roku następującego po roku rozstrzygnięcia aukcji”.

Ponadto wytwórca energii z morskiej farmy wiatrowej będzie mógł złożyć do operatora rozliczeń energii odnawialnej oświadczenie o preferowanym sposobie wypłaty kwoty przeznaczonej na pokrycie ujemnego salda. W oświadczeniu wytwórca będzie mógł wskazać w „wartościach procentowych”, jaka część ceny energii  będącej podstawą do pokrycia ujemnego salda, ma być wyrażona w złotych za 1 MWh a jaka w euro za 1 MWh. Będzie mógł to zmienić raz w ciągu 15 lat od wprowadzenia energii do sieci. Możliwość rozliczeń w euro to był drugi z kluczowych postulatów branży.

Ustawa przegłosowana przez Sejm wymaga jeszcze zgody Senatu i podpisu prezydenta, zanim przepisy będą mogły wejść w życie.

BalticWind.eu