Estoński Urząd Ochrony Konsumenta i Dozoru Technicznego (TTJA) poinformował, że rozpocznie procedurę analizy wniosków o wydanie pozwoleń na budowę 20 morskich farm wiatrowych. 12 maja rząd Estonii uchwalił morski plan zagospodarowania przestrzennego w Estonii, co daje TTJA możliwość przeprowadzenia procedur dla offshore wind, które do tej pory były w toku.

Jak wyjaśnia TTJA, 7 maja weszła w życie nowelizacja Kodeksu budowlanego dotycząca wydawania pozwoleń na budowę obiektów budowlanych na terenie publicznych obszarów wodnych. Wcześniej ta część była regulowana przez ustawę Prawo wodne. TTJA jest organem właściwym do wydawania pozwoleń na budowę obiektów budowlanych, które są trwale połączone z dnem zbiornika wodnego i które nie są trwale połączone z brzegiem. Przykładami takich budowli są morskie farmy wiatrowe, stawy rybne, ale także podmorskie kable i rurociągi.

W chwili obecnej TTJA i Rząd Estonii wszczęły już postępowania o wydanie pozwolenia na budowę 4 morskich farm wiatrowych i 1 pojedynczej turbiny wiatrowej. Ponadto, według stanu na dzień 12 maja do TTJA wpłynęło 20 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę morskich farm wiatrowych, które oczekują na przyjęcie morskiego planu zagospodarowania przestrzennego. Teraz, gdy plan jest już gotowy, TTJA może rozpocząć procedury związane z wnioskami.

Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę jest dwuetapowa. Pierwszy etap procedury ma na celu ustalenie, czy istnieją podstawy do odmowy wszczęcia procedury uzyskania pozwolenia na budowę oraz zidentyfikowanie innych wnioskodawców, którzy są zainteresowani korzystaniem z tego miejsca. Pierwszy etap procedury kończy się wydaniem decyzji o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. W przypadku kilku konkurujących ze sobą wnioskodawców, wnioskodawca, w stosunku do którego ma być wszczęta procedura, jest najpierw identyfikowany poprzez ocenę porównawczą wniosków, a jeśli oferenci są równi, organizowana jest aukcja.

W drugim etapie procedury przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko w celu określenia wielkości i zakresu pożądanej działalności budowlanej. Ten etap procedury kończy się wydaniem lub odmową wydania pozwolenia na budowę – wyjaśnia TTJA.

Nowe regulacje

Nowelizacja Kodeksu budowlanego wprowadziła wiele zmian w regulacjach. Dodano warunki do ubiegania się o pozwolenie na budowę z własnej inicjatywy państwa, wprowadzono bardziej elastyczne kryteria oceny konkurencyjnych wniosków o pozwolenie na budowę.

Termin na złożenie wniosku o konkurencyjne pozwolenie na budowę wynosi 60 dni zamiast obecnych 20 dni. Doprecyzowano warunki sprzedaży konkurencyjnych wniosków o pozwolenie na budowę w drodze licytacji.

Kodeks budowlany określa zasadę bezpieczeństwa obiektów budowlanych, zgodnie z którą obiekt budowlany nie może stwarzać zagrożenia nie tylko dla ludzi, mienia i środowiska, ale także dla bezpieczeństwa narodowego i obiektów obrony narodowej. Ponadto Kodeks wyznacza TTJA jako organ właściwy do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem turbin wiatrowych i farm wiatrowych, co wcześniej nie było tak jasno określone – czytamy na stronie TTJA.